Home Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Privacybeleid & Algemene voorwaarden

by admin

Privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 14-08-2022.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, bij ons lid bent, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Pro Fitness Lexmond. Je dient ervan bewust te zijn dat Pro Fitness Lexmond niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Pro Fitness Lexmond respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pro Fitness Lexmond of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Achterlaten van gegevens op onze website
Tijdens het invullen van een formulier op de website van Pro Fitness Lexmond, laat je persoonsgegevens achter. Pro Fitness Lexmond gebruikt deze gegevens enkel om je optimaal te kunnen voorzien in je wens. De persoonsgegevens worden veilig opgeslagen op beveiligde servers van Pro Fitness Lexmond of die van een derde partij.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pro Fitness Lexmond of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons zijn verstrekt.

Uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om jezelf af te melden.

Aanpassen of verwijderen communicatiegegevens
Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Dit kan via het formulier op onze website of via een e-mail direct naar Pro Fitness Lexmond.

Cookies
De website van Pro Fitness Lexmond bevat cookies. Ook bevat de website een Google Analytics-tool waarmee Pro Fitness Lexmond inzicht krijgt in hoe de klant beweegt op de website. Deze tool bevat geen mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien of om persoonsgegevens op te slaan. De website bevat ook een tool waarmee wij de klantreis op de website in kaart kunnen brengen. Deze tool geeft verder geen inzicht in jouw persoonlijke gegevens. Naast deze algemene cookies, heeft Pro Fitness Lexmond cookies van Facebook op haar website. Deze registreren jouw website bezoek. Vervolgens kunnen wij hiermee gericht remarketing toepassen. Voor meer informatie over onze exacte cookies, verwijzen wij je door naar ons cookiebeleid.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op de website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Wij vragen bij iedere nieuwe websitebezoeker éénmalig of we de genoemde cookies mogen inzetten.

Vragen en feedback
Pro Fitness Lexmond controleert regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de website of een directe e-mail.

Algemene voorwaarden

Algemeen
1.1 Door het ondertekenen van de lidmaatschapsovereenkomst wordt u lid van Pro Fitness Lexmond.

1.2 Op alle door Pro Fitness Lexmond gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

1.3 Pro Fitness Lexmond behoudt zich het recht voor bij inschrijving om identificatie te vragen.

Overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Pro Fitness Lexmond.

2.2 Pro Fitness Lexmond is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden één kalendermaand na bekendmaking in werking tenzij een wettelijke termijn is vereist die alsdan wordt toegepast. Indien een lid deze wijziging niet wenst te accepteren kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe wijzigingen van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Pro Fitness Lexmond te zijn ontvangen.

Lidmaatschap
3.1 Het lid is bekend met het feit dat hij een lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat op de datum vermeldt op de overeenkomst.

3.2 Alle lidmaatschappen starten per de 1e van de volgende kalendermaand tenzij de startdatum op de 1e van de maand valt.

3.3 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Pro Fitness Lexmond worden overdragen.

Lidmaatschapsgelden
4.1 Alle lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

4.2 De lidmaatschapsgelden worden per 4 weken middels SEPA automatische periodieke incasso afgeschreven.

4.3 Wanneer het lidmaatschapsgeld om welke reden dan ook niet geïncasseerd kan worden, ontvangt het lid een 1e betalingsherinnering en worden hier kosten voor in rekening gebracht á € 5,-.

4.4 Bij het uitblijven van betaling na de 1e betalingsherinnering zal het lid een 2e herinnering ontvangen. Hier worden kosten voor in rekening gebracht á € 5,-.

4.5 Bij het uitblijven van betaling na de 2e betalingsherinnering zal de incassering uitbesteed worden aan ons incassobureau en worden incassokosten in rekening gebracht, welke door het incassobureau worden bepaald.

4.6 Na het ontvangen van een betalingsherinnering kan uitsluitend per bank, per pin of contant bij de receptie van Pro Fitness Lexmond betaald worden.

4.7 Alle prijzen zijn inclusief btw. Tariefaanpassingen van overheidswege (zoals btw-verhoging) worden onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot beëindiging van het abonnement.

4.8 Het lid kan in géén geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

4.9 Pro Fitness Lexmond is gerechtigd om jaarlijks de lidmaatschapstarieven met maximaal 5% te indexeren. Wanneer de tariefswijziging binnen de eerste 3 maanden van de afgesproken contractduur plaatsvindt heeft het lid recht op ontbinding van het lidmaatschap met in achtneming van de geldende opzegtermijn.

Beëindiging Lidmaatschap
5.1 Na afloop van de contractduur van het abonnement wordt dit, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.

5.2 Na afloop van de contractduur kan het lid het abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: bij opzegging na 1 december is 31 januari de laatste dag van het abonnement.

5.3 Opzegging kan enkel persoonlijk geschieden middels het beëindigingformulier welke verkrijgbaar is bij de receptie van Pro Fitness Lexmond.

5.4 Pro Fitness Lexmond mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder mededeling als het lid niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en/of als het lid de huisregels niet naleeft. Bij ontbinding van de overeenkomst door FitPower24/7 worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

Opschorting (tijdelijk stopzetten)
6.1 In geval van langdurige ziekte, blessures en zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van Pro Fitness Lexmond het lidmaatschap tijdelijk, met een maximum van 6 maanden, stopgezet worden op vertoon van een medische verklaring. Dit geldt niet bij bijv. studie, stage, (vrijwilligers)werk en vakantie.

6.2 Voor iedere opschorting is Pro Fitness Lexmond bevoegd administratiekosten in rekening te brengen die hieruit voortvloeien.

6.3 Stopzetten en/of opschorting kan niet met terugwerkende kracht.

6.4 Bij stopzetting blijft de lidmaatschapsduur van kracht en zal de einddatum van het lidmaatschap worden opgeschoven overeenkomstig de periode waarvoor het lidmaatschap is stopgezet.

Openingstijden
7.1 Pro Fitness Lexmond behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

7.2 Op feestdagen is Pro Fitness Lexmond gerechtigd gesloten te zijn.

7.3 Pro Fitness Lexmond is bevoegd haar deuren tijdelijk te sluiten in geval van reparatie en onderhoudswerk.

Personal training en small group trainingen
8.1  Personal training en small group trainingen kunnen online, telefonisch of aan de balie worden gereserveerd. Het online reserveren kenmerkt hierin de voorkeur.

8.2 Gereserveerde personal training en small group trainingen dienen uiterlijk 4 uur van tevoren te worden geannuleerd. Wanneer een lid bij meer dan twee gereserveerde lessen per 4 weken niet komt opdagen of de lessen niet tijdig annuleert behoudt Pro Fitness Lexmond zich het recht voor om €10,- per niet geannuleerde les in rekening te brengen.

8.3 Pro Fitness Lexmond behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het rooster aan te brengen.

8.4 Pro Fitness Lexmond behoudt zich het recht om een small group training te annuleren wanneer er minder dan 4 deelnemers hebben gereserveerd.

8.5 Pro Fitness Lexmond behoudt zich het recht om bij ziekte van een instructeur een personal training of small group training te annuleren.

8.6 Pro Fitness Lexmond behoudt zich het recht op een small group training te laten vervallen, dan wel een alternatieve small group training aan te bieden, wanneer de groepslesbezetting structureel lager is dan 4 deelnemers.

Aansprakelijkheid
9.1 Pro Fitness Lexmond is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

9.2 Het lid dient zich bewust te zijn dat sporten risico’s met zich mee kan brengen welke geheel voor eigen risico zijn. Noch Pro Fitness Lexmond noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

9.3 Pro Fitness Lexmond is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen gedurende de onbemande uren. Het lid dient zich bewust te zijn dat het sporten tijdens deze onbemande uren op eigen risico is. Pro Fitness Lexmond is in geen enkel geval aansprakelijk.

Pro Fitness Lexmond cultuur
10.1 Om de gezellige sfeer bij Pro Fitness Lexmond te waarborgen zijn er huisregels.

Pro Fitness Lexmond behoudt zich het recht voor wanneer de omgangsvormen vervagen deze huisregels aan te scherpen dan wel aan te passen.

10.2 Leden die het reglement negeren, vernielingen aanbrengen, asociaal gedrag en/of ander afwijkend gedrag vertonen, worden na één officiële waarschuwing direct uitgeschreven en de toegang tot het sportcentrum verboden.

10.3 De voertaal binnen de fitnessclub is Nederlands of Engels.

10.4 Pro Fitness Lexmond bewaart gevonden voorwerpen niet langer dan 30 dagen.

Overige Bepalingen
11.1 In het centrum dient het lid aanwijzingen van het personeel op te volgen.

11.2 Alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien zullen worden, worden beoordeeld en beslist door de directie van Pro Fitness Lexmond.

Privacyverklaring
12.1 Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van Pro Fitness Lexmond.

12.2 Pro Fitness Lexmond zal geen persoonlijke informatie aan een derde partij geven, ruilen of anderszins openbaar maken.

12.3 Pro Fitness Lexmond behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te wijzigen.

12.4 Pro Fitness Lexmond verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

12.5 Pro Fitness Lexmond verwerkt persoonsgegevens voor facturatie, debiteurenadministratie, klachten en geschillenbeslechting.

12.6 Het lid heeft recht tot inzage van de gegevens op ieder moment. Hierbij kan het lid verzoeken tot inzage en correctie richting Pro Fitness Lexmond.

12.7 Voor meer informatie m.b.t. uw privacy, verwijzen wij u door naar het privacybeleid wat te vinden is op onze website.